Память преподобного Гавриила Афонского. Фото. Видео

22 июля в Богоявленском соборе чтили преподобного Гавриила Афонского, и звучал тропарь: «От су́етнаго и многомяте́жнаго ми́ра удали́вся, к немерца́ющему све́ту го́ры Афо́нския прите́кл еси́, чистото́ю и гове́нием, моли́твами и трудо́м просла́вил еси́ Бо́га, хра́мы правосла́вныя во сла́ву Трисвята́го и́мене Его́ воздви́гл еси́, преблаже́нне Гаврии́ле, мы́ же святы́х моще́й твои́х обре́тение пра́зднующе, с ве́рою и любо́вию взыва́ем: моли́ Христа́ Бо́га, да сотвори́т на́с победи́тели греха́ и хра́мы Ду́ха Свята́го».

Пре­по­доб­ный Гав­ри­ил ро­дил­ся 8 ян­ва­ря 1849 го­да в Ки­ев­ской гу­бер­нии в бед­ной се­мье, при кре­ще­нии был на­зван Ге­ор­ги­ем. В две­на­дца­ти­лет­нем воз­расте оси­ро­тел. По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в сель­ской шко­ле.

В юно­ше­стве со­вер­шил па­лом­ни­че­ство по свя­тым ме­стам Ки­ев­ской гу­бер­нии, ис­пол­няя за­рок, дан­ный во вре­мя тя­же­лой бо­лез­ни. По­лу­чен­ные в хо­де па­лом­ни­че­ства впе­чат­ле­ния ока­за­ли су­ще­ствен­ное вли­я­ние на Ге­ор­гия, и он при­со­еди­нил­ся к бра­тии Фе­о­фа­нов­ской пу­сты­ни, при­пи­сан­ной к ки­ев­ско­му Ми­хай­лов­ско­му Зла­то­вер­хо­му мо­на­сты­рю, где стал уче­ни­ком игу­ме­на Во­ни­фа­тия (Ви­но­град­ско­го).

В 1867–68 го­дах со­вер­шил па­лом­ни­че­ство в Иеру­са­лим, за­тем в Афон, где остал­ся, при­няв мо­на­ше­ское по­слу­ша­ние в ски­те свя­то­го про­ро­ка Илии (Свя­то-Ильин­ский скит). В 1869 го­ду по­сле со­от­вет­ству­ю­щих ис­пы­та­ний при­нял мо­на­ше­ский по­стриг с име­нем Гав­ри­ил — в честь Ар­хи­стра­ти­га Гав­ри­и­ла.

Вес­ной 1876 го­да был на­зна­чен эко­но­мом на при­над­ле­жа­щем ски­ту па­рус­ном судне «Свя­той про­рок Илия», со­вер­шав­шем ре­гу­ляр­ные рей­сы из Афо­на в Кон­стан­ти­но­поль, Одес­су, Ма­ри­у­поль и неко­то­рые дру­гие рос­сий­ские пор­ты для ма­те­ри­аль­но­го снаб­же­ния ски­та (ко­ман­да со­сто­я­ла из мо­на­хов и по­слуш­ни­ков, ка­пи­та­ном был иеро­мо­нах). Во вре­мя Рус­ско-ту­рец­кой вой­ны 1877—78 го­дов на­хо­дил­ся с суд­ном в Та­ган­ро­ге и Ро­сто­ве-на-До­ну. В 1878 го­ду по­сле за­клю­че­ния Сан-Сте­фан­ско­го ми­ра воз­вра­тил­ся в Свя­то-Ильин­ский скит на Афон. Ис­пол­нял в оби­те­ли по­слу­ша­ния каз­на­чея, эко­но­ма.

В 1887 го­ду при­нял управ­ле­ние Свя­то-Ильин­ским ски­том по­сле пе­ре­се­ле­ния его преж­не­го на­сто­я­те­ля иерос­хи­мо­на­ха То­вии в Ах­тыр­ский мо­на­стырь. В 1891 го­ду был воз­ве­ден в сан ар­хи­манд­ри­та Кон­стан­ти­но­поль­ским пат­ри­ар­хом Иоаки­мом III.

Ак­тив­но спо­соб­ство­вал бла­го­устрой­ству Свя­то-Ильин­ско­го ски­та. Успеш­но уре­гу­ли­ро­вал иму­ще­ствен­ный кон­фликт оби­те­ли с ки­ри­ар­хи­аль­ным мо­на­сты­рем Пан­то­кра­то­ра, что поз­во­ли­ло про­дол­жить рас­ши­ре­ние ски­та, в том чис­ле за­клад­ку на его тер­ри­то­рии со­бо­ра. Для финан­си­ро­ва­ния стро­и­тель­ства по хо­да­тай­ству Гав­ри­и­ла ски­ту был раз­ре­шен сбор по­да­я­ний по всей Рос­сий­ской Им­пе­рии. Ор­га­ни­за­ция сбо­ра средств бы­ла на­ла­же­на в 1893 го­ду в хо­де по­езд­ки ар­хи­манд­ри­та в Рос­сию со свя­ты­ня­ми Свя­то-Ильин­ско­го ски­та.

По ини­ци­а­ти­ве Гав­ри­и­ла в 1894–96 го­дах в Одес­се бы­ло по­стро­е­но по­дво­рье Свя­то-Ильин­ско­го ски­та — Ильин­ское по­дво­рье — с трех­пре­столь­ным хра­мом в ви­зан­тий­ском сти­ле и об­шир­ны­ми по­ме­ще­ни­я­ми для пре­бы­ва­ния рос­сий­ских па­лом­ни­ков, на­прав­ля­ю­щих­ся на Афон и в Иеру­са­лим. Часть кам­ней для стро­и­тель­ства хра­ма бы­ла при­ве­зе­на ар­хи­манд­ри­том с Афо­на на ко­раб­ле «Свя­той про­рок Илия». Храм был освя­щен в де­каб­ре 1896 го­да сов­мест­но Гав­ри­и­лом и ар­хи­епи­ско­пом Хер­сон­ским и Одес­ским Иусти­ном.

В 1894–98 го­дах по ука­за­нию Гав­ри­и­ла в Свя­то­и­льин­ском ски­ту был по­стро­ен об­ще­жи­тель­ный кор­пус, в 1899 го­ду на­ча­то со­ору­же­ние но­во­го со­бо­ра (при жиз­ни ар­хи­манд­ри­та бы­ла за­вер­ше­на толь­ко по­строй­ка фун­да­мен­та и под­валь­ной ча­сти хра­ма).

В 1901 го­ду от­пра­вил­ся в Рос­сию для по­се­ще­ния под­во­рий Свя­то-Ильин­ско­го ски­та в Одес­се, Та­ган­ро­ге и ста­ни­це Но­во­ни­ко­ла­ев­ской. В се­ре­дине ок­тяб­ря во вре­мя пре­бы­ва­ния в Но­во­ни­ко­ла­ев­ской со­сто­я­ние здо­ро­вья Гав­ри­и­ла рез­ко ухуд­ши­лось и 19 ок­тяб­ря он скон­чал­ся (При­ча­стие со­сто­я­лось на­ка­нуне, 18 ок­тяб­ря). Те­ло ар­хи­манд­ри­та бы­ло пе­ре­ве­зе­но в Одес­су, где 2 но­яб­ря бы­ло по­гре­бе­но в скле­пе хра­ма Свя­то­и­льин­ско­го по­дво­рья.

22 июля 1994 го­да по бла­го­сло­ве­нию мит­ро­по­ли­та Одес­ско­го и Из­ма­иль­ско­го Ага­фан­ге­ла кли­ри­ки Свя­то-Ильин­ско­го мо­на­сты­ря Одес­сы тор­же­ствен­но от­кры­ли за­хо­ро­не­ние ар­хи­манд­ри­та Гав­ри­и­ла и об­ре­ли его мо­щи. Ука­зом Свя­щен­но­го Си­но­да УПЦ он был ка­но­ни­зи­ро­ван, ра­ка с его мо­ща­ми уста­нов­ле­на в со­бо­ре Ильин­ско­го по­дво­рья (в 1995 го­ду бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в Одес­ский Ильин­ский муж­ской мо­на­стырь).

30 но­яб­ря 2017 го­да Ар­хи­ерей­ский Со­бор Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви при­нял ре­ше­ние об об­ще­цер­ков­ном про­слав­ле­нии пре­по­доб­но­го Гав­ри­и­ла Афон­ско­го.

К пре­по­доб­но­му Гав­ри­и­лу при­хо­дят ве­ру­ю­щие, про­ся его мо­литв о се­бе и сво­их близ­ких. При­хо­дят про­стые лю­ди, ар­хи­ереи, иереи, мо­на­хи. Он мо­лит­ся о всех, он мо­лит­ся о на­шей Церк­ви и о на­шей зем­ле.

Идут пра­во­слав­ные к свя­тым мо­щам Гав­ри­и­ла, чтобы пре­по­доб­ный мо­лит­вен­ник, уте­ши­тель и отец по­мог нам все при­ни­мать от Бо­га с ве­рой и тер­пе­ни­ем, по-хри­сти­ан­ски. Дабы Гос­подь на­учил нас сми­ре­нию и дал нам си­лы в борь­бе с уны­ни­ем, со­блаз­на­ми и гре­хом.

Его чест­ные мо­щи ис­то­ча­ют ис­це­ле­ния всем, с ве­рою к ним при­те­ка­ю­щим, ибо там, в се­ле­ни­ях небес­ных, мо­лит Гос­по­да пре­по­доб­ный Гав­ри­ил о чту­щих его свя­тую па­мять, чту­щих лю­бя­щим серд­цем, чту­щих сво­ей жиз­нью и в мо­лит­ве с на­деж­дой взы­ва­ю­щих.

Сегодня в Свято-Ильинском соборе Свято-Ильинского монастыря Одессы, где пребывают мощи преподобного, прошла праздничная Божественная литургия, которую возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, в сослужении Высокопреосвященнейшего Диодора, архиепископа Южненского, Высокопреосвященнейшего Виктора, архиепископа Арцизского, наместника Свято-Ильинского мужского монастыря и городского духовенства и братии обители в священном сане.

По традиции в конце службы состоялся крестный ход вокруг храма.

!title
!title
!title
!title
!title
!title
!title
!title
!title

Текст: Анатолий Борисов
Фото и видео Пресс-служба Одесской епархии